Så här behandlar Mekonomen dina personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på vilka kanaler eller tjänster du väljer att använda. Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter om du är en verkstadskund samt butikskund.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig:

 • Namn: för- och efternamn
 • Kontaktinformation: adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Orderinformation: orderhistorik, information om beställda varor.
 • Information om köp: köphistorik, information om köpta varor, tidpunkt för köp
 • Information om dina köp samt information om utförd tjänst: köpta artiklar och tjänster, belopp, inköpsställe, datum och betalsätt, rabatter, information om utförd reparation och service.
 • Fordonsinformation: bilregistreringsnummer, bilmodell
 • Information om ditt fordon: körd sträcka (mätarställning), status på bilens komponenter och funktioner.

Personuppgifter vi får från tredje part:

 • Offentliga person- och fordonsregister: namn, kontaktinformation, fordonsinformation

 

 

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter som verkstadskund

Vi behandlar viss information om dig t ex för att du har valt att boka och genomföra en service eller reparation hos oss. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och rättslig grund:

 

Ändamål Behandling Kategorier av personuppgifter
Laglig grund
Lagringstid
Hantera bokning av service och reparation
 • Mottag förfrågan gällande bokning av service och reparation.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Fordons-information
Fullgörande av avtal. Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 12 månader därefter.
Genomföra service och reparation
 • Inhämta kund- och fordonsuppgifter från externa fordonsregister.
 • Beställning av reservdelar.
 • Kontakta dig vid eventuella frågor gällande.
 • Inhämta arbetsinstruktioner från extern part.
 • Förmedla tecknandet av vägassistansen.
 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Fordonsinformation
 • Information om ditt fordon.
 • Information om dina köp samt information om utförd tjänst.
Fullgörande av avtal. Till dess att service är utförd och om en tid om 6 år därefter (Bokföringslagen)
För att kunna erbjuda lånebil.
 • Inhämta personuppgifter för utlämning av lånebil.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Kopia på körkort
Fullgörande av avtal. Till dess att service eller reparation är utförd och för en tid om 6 månader därefter.
Hantera kundtjänst-ärenden
 • Utredning av eventuella klagomål på utförd service eller reparation.
 • Kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller e-post.
 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Fordonsinformation
 • Kundens korrespondens
 • Uppgifter om klagomålet.
Berättigat intresse * Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 12 månader därefter.
Återkallelse av produkt.
 • Kontakta kund och återkalla produkt vid upptäckt av brist eller fel i produkt
 • Information om dina köp samt information om utförd tjänst
 • Fordonsinformation
Berättigat intresse* Till dess att service är utförd och om en tid om 6 år därefter (Bokföringslagen)
För att kunna mottaga ansökan av nyhetsbrev
 • Mottag och samla in personuppgifter för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
 • Utskick av nyhetsbrevet.
 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Fordonsinformation
Fullgörande av avtal. Till dess att du som kund avanmäler dig.
För att vi ska kunna skicka relevanta erbjudanden till dig gällande våra produkter och tjänster.
 • Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t ex genom relevanta produkt- och tjänsteerbjudanden samt andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig.
 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Fordonsinformation
 • Information om dina köp samt information om utförd tjänst.
Berättigat intresse* Till dess att service eller reparation är utförd och för en tid om 12 månader därefter.
För att kunna påminna dig om att boka en ny tid för service.
 • Påminna kund om att boka en ny bilservice.
 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Information om utförd tjänst.
Berättigat intresse* Till dess att service eller reparation är utförd och för en tid om 24 månader därefter.

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter som butikskund

Vi behandlar viss information om dig t ex för att du har valt att lägga en produktbeställning hos oss. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och rättslig grund:

 

Ändamål Behandling Kategorier av personuppgifter Laglig grund Lagringstid
För att erbjuda kunden ett fordons-anpassat sortiment.
 • Inhämta fordonsinformation från externt offentligt register.
 • Fordons-information
Berättigat intresse* Lagras ej.
För att kunna hantera beställningar av reservdelar och tillbehör.
 • Ta emot beställning.
 • Kontakta kund för information om leverans.
 • Namn
 • Kontakt-information
 • Order-information
Fullgörande av avtal Tills dess att leverans är mottagen i butik och för en tid om 12 månader därefter.
Mottag av retur- reklamations- och garanti-ärenden avseende en köpt produkt.
 • Mottag av returer reklamationer och garantiärenden
 • Namn
 • Kontakt-information
 • Information om köp
Rättslig förpliktelse Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 6 år därefter.
För att kunna mottaga ansökan av nyhetsbrev
 • Mottag och samla in personuppgifter för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
 • Utskick av nyhetsbrev.
 • Namn
 • Kontaktinformation
 • Fordons-information
Fullgörande av avtal. Till dess att du som kund avanmäler dig.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och utifrån instruktioner från oss. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa en korrekt och säker behandling av de personuppgifter de åtar sig att behandla. Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med:

 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
 • Företag som levererar teknisk information.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi styr över vilka personuppgifter som lämnas ut till andra parter. Däremot är vi inte ansvariga för mottagarens efterföljande behandling då den mottagande parten tar över personuppgiftsansvaret när denna tar emot uppgifterna. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar personuppgifter med är:

 

Kategori av personuppgiftsansvariga
Ändamål Kategorier av personuppgifter
Laglig grund
Företag som erbjuder försäkringar, tex. Falck försäkring För att kunna erbjuda vägassistansförsäkring i samband med service.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Registreringsnummer
 • Betalningsinformation
Fullgörande av avtal
Företag som erbjuder delbetalning, tex. Resurs Bank För att kunna erbjuda olika betalningssätt.
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Betalningsinformation
Sopimuksen velvoitteiden täyttäminen

Invändning mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

För att vi ska kunna hantera dina kundtjänstärenden behöver vi behandla dina kontaktuppgifter, din korrespondens samt eventuell information om klagomål. Vi har här gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov av att utföra behandlingen och eftersom inga känsliga uppgifter behandlas bedömer vi att behovet väger tyngre än eventuella risker för dig som registrerad.

Vi eftersträvar alltid att vara så relevanta som möjligt i vår kommunikation till dig. För att kunna skicka relevanta erbjudanden och påminnelser till dig som kund behöver vi behandla dina kontaktuppgifter, information om dina köp, information om utförd tjänst, samt information om ditt fordon. Vi har gjort bedömningen att även här finns ett ömsesidigt behov och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

Vi vill även kunna säkerställa att du som kund köper reservdelar och tillbehör som är anpassade till ditt fordon. Därmed behöver vi inhämta bilregistreringsnummer och fordonsinformation för att kunna utföra produktsök via vår produktkatalog. Vi vill dessutom ska kunna bidra till din säkerhet på bästa sätt. Därmed vill vi, vid upptäckt av produktfel i våra reservdelar kunna informera dig om en återkallad produkt. För att kunna göra detta behöver vi behandla dina kontaktuppgifter, orderinformation samt bilregistreringsnummer. Det är viktigt för oss att säkerställa att vi erbjuder dig rätt varor samt att kunna bidra till din säkerhet. Vi har gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov av att utföra våra behandlingar samt att behandlingarna väger tyngre än ditt intresse för att inte merinformation än nödvändigt behandlas.

Var dina uppgifter behandlas

Vår målsättning är att så långt det är möjligt behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas av mottagare i, land utanför EU/EES. Vi kommer i dessa fall att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.

För hantering av kundtjänstärenden (vilket innefattar behandling av uppgifter som namn, kontaktinformation, kundens korrespondens) använder vi oss av en samarbetspartner med en underleverantör med servrar i Texas. Organisationen är ansluten till Privacy Shield, vilket är godkänt och innefattar en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om specifika lagringsperioder under rubriken ”För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter”.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen.

Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt att:

 • få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga registerbegäranden (särskilt p.g.a. att begärandena är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut eller begäran nekas.
 • få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
 • få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.

 

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t ex kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms.

Cookies och liknande

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår hemsida och i våra webtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Mekonomens eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

 

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.

Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål.

Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.

Reklamcookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig.

 

Hur kan du kontrollera Mekonomens användande av cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

 

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår nedan. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

 

Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud: gdpr@mekonomengroup.com

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-04-27